خبرونه

موږ خوښ یو چې تاسو سره زموږ د کار پایلې، د شرکت خبرونه شریکوو، او تاسو ته پر وخت پرمختګونه او د پرسونل ګمارلو او لرې کولو شرایط درکوو.